Ποιες και πότε ήταν οι πρώτες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΑΤΙΑ


Το 1991 η Ευρωπαϊκή Ένωση (η τότε ΕΟΚ), πήρε τις πρώτες της αποφάσεις που αφορούσαν το ζήτημα των ΑΤΙΑ. Καταρχήν, λοιπόν το ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που προτάθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβλεπε δύο βασικά πράγματα:
1.       - Να ιδρυθεί ένα κεντρικό γραφείο, το οποίο «θα συλλέγει και θα συντονίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα ΑΤΙΑ σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
2.       - Να αναγνωριστεί «ένας κοινοτικός ρόλος» στη SEPRA, δηλαδή τη σχετική με τα ΑΤΙΑ οργάνωση που δέκα χρόνια λειτουργούσε στη Γαλλία, και να υπάρξει ένα κοινοτικό καθεστώς τέτοιο, που «να της δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί έρευνες και ενημερωτικές εκστρατείες σε όλη την επικράτεια της ΕΟΚ»…
Η κοινότητα λοιπόν αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα, ένα θέμα που απασχολούσε όλο και περισσότερο κόσμο, και στις 25/1/1991 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι:
«Παρέπεμψε στην Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας και τεχνολογίας, την ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ του κ. DI RUPO σχετικά με τη δημιουργία Παρατήρησης των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων, ΑΤΙΑ, (Β3 -1990/90), η οποία είχε υποβληθεί βάσει του άρθρου 63 του Κανονισμού».
Τι έλεγε αυτή η πρόταση ψηφίσματος;
Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλά έτη διάφοροι πολίτες ισχυρίζονται ότι έχουν παρατηρήσει ανεξήγητα φαινόμενα στον ουρανό πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ότι κατά τους τελευταίους μήνες αξιόπιστα άτομα, επιστήμονες και στρατιωτικοί υπήρξαν επίσης μάρτυρες ανεξήγητων φαινομένων που παρομοιάζουν με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ), ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών μαρτυριών από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά την διάρκεια της νυκτός μεταξύ 5ης και 6ης Νοεμβρίου 1990, ότι μέρος του πληθυσμού εκφράζει ανησυχία για τη συχνότητα των εν λόγω φαινομένων,

1. ζητεί από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ιδρύσει, εντός βραχείας προθεσμίας, ένα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων»,

2. προτείνει το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων να συλλέγει όλα τα διάσπαρτα σχετικά στοιχεία που παρέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα διάφορα  ιδρύματα (επιστημονικά και στρατιωτικά) και να διοργανώνει επιστημονικές εκστρατείες για την παρατήρηση των εν λόγω φαινομένων,

3. προτείνει το εν λόγω Κέντρο να διευθύνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από μόνιμη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, προερχομένων από τα δώδεκα κράτη – μέλη της Κοινότητας.

Στις 29/1/1991 η Επιτροπή Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας αποφάσισε να εκπονήσει ΕΚΘΕΣΗ για το θέμα και όρισε εισηγητή τον κ. Tullio Regge.
Το θέμα συζητήθηκε πέρσι (1990), σε τέσσερις συνεδριάσεις και φέτος (1991), από το Φεβρουάριο, για να καταλήξει το Ευρωκοινοβούλιο τον Αύγουστο σε μια ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πρόταση να ιδρυθεί ένα «Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρατήρησης των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων.

Τι λέει;

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,
έχοντας υπόψη το ψήφισμα που υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κανονισμού ο κ. DI RUPO για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρατήρησης των ΑΤΙΑ (Β3-1990/90),

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Α3-0000/93),

λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πάνω από μισό αιώνα η κοινή γνώμη εμφανίζεται αποπροσανατολισμένη από αγνώστου  ταυτότητας ιπταμένων αντικειμένων,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των φαινομένων αυτών έχει μια λογική ερμηνεία που σπάνια επισημαίνεται στο κοινό, καθώς και την ανάγκη για πιο αξιόπιστες και αληθοφανείς πληροφορίες,
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται σε μεγάλα στρώματα της κοινής γνώμης, και κυρίως μεταξύ των καλλιεργημένων ατόμων, η διάδοση αναξελέγκτων παραεπιστημονικών πεποιθήσεων,

λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πάνω από μια δεκαετία λειτουργεί στη Γαλλία η SEPRA (Service dExpertise des Phenomenes des Rentrees Atmospheriques), τμήμα του CNES (Centre Nationale dEtudes Spatiales de Toulouse) που αναπτύσσει συστηματικώς ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα φαινόμενα αυτά και ελέγχει, σε στενή συνεργασία με την αστυνομία και τη Γαλλική Αεροπορία, τις περιπτώσεις παρατήρησης Αγνώστου Ταυτότητας Ιπταμένων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ):

1. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να θεωρήσει τη SEPRA «αξιόπιστο συνομιλητή» για τα θέματα που σχετίζονται με τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπταμένων Αντικειμένων και να αναγνωριστεί στην υπηρεσία αυτή ένα καθεστώς που θα της επιτρέπει να πραγματοποιεί έρευνες σε όλη την κοινοτική επικράτεια.
Συμπληρωματικές επιβαρύνσεις που θα συνεπάγετο ενδεχομένως ο εκτεταμένων αρμοδιοτήτων ρόλος της SEPRA πρέπει να ρυθμίζονται με συμφωνίες μεταξύ της γαλλικής κυβέρνησης και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και απευθείας μεταξύ της SEPRA και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων ή φορέων που λειτουργούν στην Κοινότητα, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, καθώς και με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων.

2. Αναθέτει στον πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στην Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών της Τουλούζης.   

Πηγή: Εφημερίδα ΠΟΝΤΙΚΙ - Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 1993

Follow by Email