Χωρικοί πίπτουν έντρομοι επι του εδάφους εις την θέαν περιέργου ιπταμένης μηχανής (Αρχειακό υλικό)

Στις 31 Δεκεμβρίου 1957, η εφημερίδα Ακρόπολις θα κυκλοφορήσει με ένα άρθρο αρκετά εντυπωσιακό. Τρεις ποδηλάτες, οι Γ. Κουβάτης, Χ. Παπαϊωάννου, και Σ. Οικονόμου, ενώ βρίσκονταν επί της οδού Καρδίτσης στα Τρίκαλα, «είδον εις μιαν στιγμήν να κατέρχεται εξ ουρανού δέσμη φωτός χρώματος κυανού προερχομένη από ισχυρόν προβολέαν. Αμέσως έστρεψαν τους οφθαλμούς των προς το σημείον από το οποίον έπιπτε η φωτεινή δέσμη και τότε αντελήφθησαν εν επίμηκες ουράνιον σώμα, το οποίον έφερεν φινιστρίνια, παρόμοια με εκείνα των πλοίων, τα οποία ήσαν φωτισμένα. Κατελήφθησαν αμέσως υπό δέους και κατελθόντες των ποδηλάτων των έπεσαν επί του εδάφους έχοντες πάντοτε εστραμμένα τα βλέμματά των προς το περίεργον ούτο σώμα, το οποίον είς μίαν στιγμήν έπαυσεν να φωτίζεται και ανήλθε κατακορύφως με ταχύτητα, εξαφανισθέν». 

Follow by Email